­

แบบหล่อเสากลม แบบหล่อเสาคอนกรีต ยอดวัสดุทดแทนแบบไม้หรือแบบเหล็ก